Förskolan består av tre avdelningar, Knopparna, Groddarna och Fröna. 

Barnantalet varierar och vi har som målsättning att hålla barngrupperna små.

Förskolan har ingen specifik inriktning utan vi har valt att plocka godbitar ur alla förskolepedagogiker. Barnen vistas mycket utomhus och vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (LPFÖ18).

Öppettiderna är 06.15 till 18.00.

Lunchen levereras från Björnhults golfrestaurang. Maten är näringsriktig och vikt läggs på närproducerade råvaror. Mjölken är ekologisk.

Miljö och omgivning

Vitsippans förskola ligger mitt i byn, i ett äldre skolhus med stor och härlig utegård. Omgivningen består av åkrar och ängar med närhet till idrottsplats och fotbollsplaner. Skogen med motionsslinga och pulkabacke åt öster, havet åt väster och lantbruken runt om, ger många möjligheter för uteaktiviteter och sambandet människa – miljö kan lätt synliggöras. Genom att verka mitt i byn och i liten skala får barnen nära kontakt med människor i olika yrken och åldrar och de blir delaktiga i byns vardag.

Utomhusmiljön är utformad så att den uppmuntrar till experiment och fantasi med stora möjligheter till både lek, rörelse och studier utomhus. Naturens kretslopp tydliggörs genom kompostering, källsortering och odling.

Värdegrund

På Vitsippan arbetar vi med att barnen ska visa omtanke och respekt för varandra. Vi lär oss att olikheter är bra och att vi kan lära oss av varandra.  Målet är att alla barn visar omsorg om allt levande och för sin närmiljö .

Sekretess

All personal berörs av sekretesslagen vilket bl.a. innebär att vi inte får uppge något om barnets familjeförhållande eller hälsotillstånd. Alla föräldrar får frivilligt ge sitt medgivande eller inte till att bilder på barnet publiceras på hemsidan. Det är förbjudet att publicera bilder på andra sociala medier.

Anmälningsplikt

All personal är skyldig att göra anmälan till socialen vid misstanke om att ett barn far illa.